โรคมะเร็งเต้านม

  • โรคมะเร็งเต้านม

    โรคมะเร็งเต้านม

    เนื้องอกร้ายของเนื้อเยื่อต่อมเต้านมในโลก เป็นมะเร็งรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดในผู้หญิง โดยส่งผลกระทบต่อ 1/13 ถึง 1/9 ของผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 90 ปี นอกจากนี้ยังเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปอด (รวมถึงผู้ชายด้วย เพราะมะเร็งเต้านมเป็น ประกอบด้วยเนื้อเยื่อเดียวกันในผู้ชายและผู้หญิง มะเร็งเต้านม (RMG) บางครั้งเกิดขึ้นในผู้ชาย แต่จำนวนผู้ป่วยชายน้อยกว่า 1% ของจำนวนผู้ป่วยโรคนี้ทั้งหมด)